كارخانه سيمان سفيد بنويد

نام پروژه : كارخانه سيمان سفيد 500 تني بنويد

كارفرما : شركت سيمان سفيد بنويد

محل اجرا : بنويد - اصفهان

:برخي احجام اصلي ساختماني شامل

بتن ريزي : 28500 متر مكعب
ميلگرد : 3381 تن
اسكلت فلزي : 1200 تن
قالب بندي : 52700 متر مربع

زمان انجام پروژه : 81-1380

بازگشت به ليست پروژه هاي سيمان

 

| صفحه اصلي | ليست پروژه ها |معرفي مديران | درباره ما | تماس با ما